Yayın İlkeleri

     

Sağlıklı bir değerlendirme ve yayın sürecinin temini açısından aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek makale Klâsik Türk edebiyatı inceleme ve araştırmalarına katkı sağlayacak, orijinal ve özgün nitelikte olmalıdır.

Makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya başka bir yayın organının yayın süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir.  Sempozyumlarda/çalıştaylarda/kongrelerde sunulan tebliğler tam metin olarak yayımlanmamış olmak koşuluyla değerlendirmeye alınabilir.  

Makale, yayın ilkeleri çerçevesinde hazırlandıktan sonra Makale Gönderimi sayfasında yer alan telif devir formuyla birlikte gönderilmelidir.

 

MAKALELERİN HAZIRLANMASI

Dergiye gönderilecek makalede mutlaka  Türkçe-İngilizce öz/abstract ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Öz/abstract 150-200 kelime arasında olmalıdır.

Makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalenin şekil özellikleri şu şekilde düzenlenmelidir:

Yazı fontu: Book Antiqua (NOT: Yazım esnasında özel font kullanılmış ise, font makale ile birlikte gönderilmelidir)

Metin Boyutu: 11 punto

Dipnot Boyutu: 8 punto

Üst/Alt/Sağ/Sol Kenar Boşluğu: 3 cm

Özet ve Kaynakça Puntosu: 10 punto

Satır Aralığı: Tek

Paragraf Aralığı: Üst: 0 nk     Alt: 6 nk

Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 

MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Makalelerin aşağıda örnekleri verilen kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:

KİTAPLAR:

Eserin metin içinde yazımı: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı: Sayfa No)

        Örnek:  (Tolasa, 1973: 66)

Kaynakçada yazımı:

Tolasa, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır.

 

MAKALELER:

Atıf yapılan makalenin metin içinde yazımı: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı: Sayfa No)

             Örnek: (Tarlan, 1946: 133)

Kaynakçada yazımı:

Tarlan, Ali Nihad (1946).  Eski Mecmualar Arasında. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 1, S. 1-2-3-4, s. 122-137. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır)

 

TEZLER:

Metin İçinde: (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa No)

Kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Soyadı, Adı (Yıl). Tezin adı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurum Adı, Yeri.

 

ANSİKLOPEDİLER:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı: Sayfa No)

Soyadı, Adı (Yıl). Madde Adı. Ansiklopedi adı.  (c., ss.). Yayın Yeri: Yayınevi.  (Ansiklopedi Adı italik yazıldıktan sonra parantez içinde küçük harfle cilt ve sayfa numaraları c. ve ss. ile birlikte yazılır ve nokta konur. )

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" başlığı altında ayrıca verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 9 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

 MAKALELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Dergiye gönderilen yazılar editör kontrolünden sonra sahanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Makalenin değerlendirilmesinde kör hakemlik sistemi uygulanır. Yazar-hakem gizliliğinin sağlanmasına dikkat edilir. Hakemlere dört hafta değerlendirme süresi verilmektedir. Hakem raporları sonucunda makalesine düzeltme verilen yazar, gerekli düzeltmeleri  30 gün  içinde yapmalıdır. Bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi halinde üçüncü bir hakem tayin edilir. İki olumsuz rapor alan makale, yayınlanmaz. Yayın dosyasına alınan yazılar, dergiye gönderiliş sırasına göre yayınlanır. 

 

TELİF İLKELERİ

Yazar, değerlendirilmek üzere GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderirken telif formunu da doldurmalı ve makale dosyasıyla birlikte göndermelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler, dergiye atıf yapılarak (dergimizde yayınlandığı cilt/sayı/sayfa numarası belirtilerek) yazar(lar) tarafından akademik amaçla kullanılabilir.

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir makalenin hukukî sorumluluğu yazar(lar)ına aittir ve dergiyi bağlamaz. 

Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.