Son Sayı

  |   Cilt 2   |   Sayı 4   |   Yıl: 2022   |

 Kapak 

 Jenerik    

 İçindekiler

 

Nedîm Dîvânı’nda Edebî Türler

 Melis SUSEM

| ss. 5 - 31 | Tam Metin  |

Oyun Bunun Neresinde: Fuzûlî’nin Leylâ ile Mecnûnu’nu Oyun Teorisi Bağlamında Okuma Denemesi

 Zeynep Nur KARAVAR

| ss. 32 - 39 | Tam Metin  |

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu'ndan Bir Şiir Mecmûası: Eş'âr-ı Âşıkâne

 Tuğçe ATICI - Selenay BOSTAN - Beyda ALTIN 

| ss. 40 - 48 | Tam Metin  |

    

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir.