Son Sayı

      Cilt 1    |    Sayı 2   |    Aralık 2021

     Kapak  Jenerik  İçindekiler

   Oyun İçinde Oyun: Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i

   Cansu Ertuğrul | ss. 5-12 | Tam metin  |

   Yunus Emre’nin Kadîm Hâtifi: Dervîşâne Üslûp

   Ezgi Çetin | ss. 13-21 | Tam metin  |

   Hikemî Üslûp ve Ahmed Yesevî’nin Hikmetlerinde İzleri

   Gülten Akyol  | ss. 22-34 | Tam metin  |

   Marjinal Meşrepli Söz Ehlinin Kudretli Dili: Klâsik Türk Şiirinde Kalenderâne Üslûp

   Kübra Ağar | ss. 35-54 | Tam metin  |

   Yûnus Emre’de Yakarış Üslûbu

   Ömer Çelik  | ss. 55-65 | Tam metin  |

   Padişahlara Sunulan Kasidelerde Methiye Üslûbu

   Tuba Polat | ss. 66-82 | Tam metin  |

  Şeyhülislam Es’ad Efendi Divanı’nda Yer Alan Kültürel Kaynaklar Üzerine Bir Değerlendirme

   Elif B. Şahin  | ss. 83-116 | Tam metin  |