Amaç

     

Akademik dergiciliğin büyük ivme kazandığı son yıllarda özellikle sosyal bilimler alanında geniş bir dergi yelpazesinin varlığı göze çarpmaktadır.  Ancak gerek yayınladığı yazılarla sosyal bilimlerin pek çok alt dalını bünyesinde barındıran dergiler gerekse daha özelinde Türk Dili ve Edebiyatı alanına hizmet eden dergilerin yanı sıra özel alanlara hitap eden alan dergilerinin varlığına ihtiyaç duyulduğu da ortadadır. Zira bu tür dergilerin verimlilik ve alana katkı noktasında öne çıkacağı ve daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu düşünceden yola çıkarak vücuda getirilen GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,   Klâsik Türk Edebiyatı bilim alanına hizmet etmeyi gaye edinen uluslararası, akademik ve hakemli bir e-dergidir. Derginin temel amacı, Klâsik Türk Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Divan Edebiyatı) temel alanı merkezli bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmak, bu sahada çalışan araştırmacılara, çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve bulgularını sahanın diğer araştırmacıları ile paylaşabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır. Aynı zamanda sahaya hizmet edebilecek küresel bilgi alışverişinin desteklenmesine de katkıda bulunmak gayesiyle kurulan dergi, alan dergiciliği bağlamında sahadaki boşluğu da doldurmayı hedeflemektedir.

Klâsik Türk Edebiyatı alanı ile etkileşimli disiplinler arası çalışmalara da yer verecek olan GENCÎNE’nin nihai yayın politikası, ilgili olduğu Klâsik Türk Edebiyatı bilim alanına dair araştırma sonuçlarının ve dergi aracılığıyla literatüre sunulan katkıların, bilginin yayılması ve saklanması odağında gelecek nesillere aktarımını sağlamak, aynı zamanda sahaya ilgili duyan tüm araştırmacıların ücretsiz erişim sağlayabilecekleri bir arşiv oluşturmaktır.